Facebookหน้าแรก|ผู้บังคับบัญชา|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด ประกวดราคา|บทความทั่วไป|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|ที่ตั้งหน่วยงานview 556730 View view 3.233.215.231 rss feed
 
 
หัวเรื่อง : ประวัติตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์  บันทักเมื่อ 30/09/2019 22:50 น.

 ประวัติความเป็นมา ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์

 

            ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ มีโครงสร้างเป็น กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2487  ครั้นต่อมาได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดหน่วยงาน เขตอำนาจรับผิดชอบและพื้นที่ปกครองของหน่วยราชการกรมตำรวจ (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2532 ออกตามความในพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 15)  พ.ศ. 2532  มีการจัดตั้ง  ตำรวจภูธรจังหวัด และตำรวจภูธรจังหวัดเขต  จึงได้เปลี่ยนจาก กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์  มาเป็น  ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ เขต 1   และ ตำรวจภูธรภูธรจังหวัดนครสวรรค์ เขต 2  ขึ้นตรงกับ กองบังคับการตำรวจภูธร 9  โดย ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ เขต 1   ตั้งอยู่ในเมืองนครสวรรค์ เป็นอาคารไม้สองชั้น ปัจจุบัน เป็นที่ตั้งของ หน่วยปฏิบัติการพิเศษ   และ ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ เขต 2  ตั้งอยู่ที่  อ.ท่าตะโก ปัจจุบัน เป็นที่ตั้งของ สภ.ท่าตะโก  

            ต่อมา ปี พ.ศ.2536  ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2536  ได้ยุบกองบัญชาการตำรวจภูธร  1 –4  . ยุบกองบังคับการตำรวจภูธร 1 –12   แล้วตั้งสำนักงานตำรวจภูธรภาค  1 – 9    ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ เขต 1 และ ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ เขต 2  จึงได้ยุบรวมกันอีกครั้ง และยกฐานะเป็น ตำรวจภู ธรจังหวัดนครสวรรค์  ต่อมา วันที่ 23 ม.ค. 2537  ได้มีการปรับปรุงตำแหน่งบริหารสำคัญๆ ทั้งในสวนของตำรวจภูธรภาค และ ตำรวจภูธรจังหวัด กล่าวคือ  
            1 เปลี่ยนชื่อหน่วยงาน ระดับภาค เป็น ตำรวจภูธรภาค 1 – 9
            2  เปลี่ยนผู้บังคับบัญชาจากเดิม ผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจ (หัวหน้าตำรวจภาค) เป็น ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 – 9 
            3 ปรับตำแหน่ง หน.ภ.จว. จากเดิมระดับ รอง ผบก.หน.ภ.จว.  เป็น ผบก.ภ.จว.  จึงถึงปัจจุบัน
และผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ คนแรก คือ  พล.ต.ต.ชนะ  นันทวิสัย    ดำรงตำแหน่งตั้งแต่   23 ม.ค. 2537 – 30 ก.ย. 2541
      
             รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์  
 
1. พล.ต.ต.ชนะ  นันทวิสัย                  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่   23 ม.ค. 2537 – 30 ก.ย. 2541
2. พล.ต.ต.สุรพล  สังขกร                   ดำรงตำแหน่งตั้งแต่    2  ต.ค. 2541  – 2  ต.ค. 2543
3. พล.ต.ต.สัมฤทธิ์  ผ่องหิรัญ              ดำรงตำแหน่งตั้งแต่    2  ต.ค. 2543  – 30 ก.ย. 2544
4. พล.ต.ต.ธวัช  บุญเฟื่อง                  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่    1  ต.ค. 2544  – 30 ก.ย. 2546
5. พล.ต.ต.สมบัติ  ระวังสำโรง             ดำรงตำแหน่งตั้งแต่    1  ต.ค. 2546  – 30 ก.ย. 2547
6. พล.ต.ต.สมพงษ์  คงเพชรศักดิ์         ดำรงตำแหน่งตั้งแต่    1  ต.ค. 2547  – 30 ก.ย. 2549
7. พล.ต.ต.ลิขิต  กลิ่นอวล                  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่    1  ต.ค. 2549  – 6  ก.พ. 2551
8. พล.ต.ต.ชาญ  ชุณหวงศ์                 ดำรงตำแหน่งตั้งแต่    7  ก.พ. 2551  – 30 ก.ย. 2553
9. พล.ต.ต.ชฎิล  พรหมไพบูลย์            ดำรงตำแหน่งตั้งแต่    1  พ.ย. 2553  – 28 ธ.ค. 2554
10. พล.ต.ต.ฉันทวิทย์  รามสูต             ดำรงตำแหน่งตั้งแต่   29 ธ.ค. 2554 – 30 ก.ย. 2555
11. พล.ต.ต.สืบก์ศักดิ์  ชวาลวิวัฒน์       ดำรงตำแหน่งตั้งแต่    1  ต.ค. 2555 – 30 ก.ย. 2558
12. พล.ต.ต.กัมปนาท  โสภโณดร         ดำรงตำแหน่งตั้งแต่   1 ต.ค. 2558 – 30 ก.ย. 2559
13. พล.ต.ต.ดำรงค์  เพ็ชรพงศ์             ดำรงตำแหน่งตั้งแต่   1 ต.ค. 2559 – 30 ก.ย.2562
14.  พล.ต.ต.สุกฤษฎิ์  บุญทรง                       ดำรงตำแหน่งตั้งแต่   1 ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ผู้บังคับบัญชา
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด ประกวดราคา

- บทความทั่วไป
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์
860 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000  เบอร์โทรติดต่อ  056-882615,Fax 056-882626
ติดต่อผู้ดูแล nakhonsawan2005@gmail.com
Facebook    rss feed